گزارش تصویری ۸ مهر تا ۱۱ مهر ۱۳۹۸ نمایشگاه ایپاس

محل نمایشگاه: تهران، مصلی، غرفه F3